Werkwijze

Deskresearch

Deskresearch kan aan de start van een onderzoeks- of adviestraject belangrijke kwalitatieve of kwantitatieve input leveren. Dit kan ook van belang zijn bij de ontwikkeling van een vragenlijst. In een later stadium van het onderzoekstraject zal literatuurstudie het onderzoek verder onderbouwen en staven.

 

Diepte-interviews

Het diepte-interview is een vorm van kwalitatief onderzoek waarbij aan de hand van een topiclijst informatie wordt verkregen. Vaak wordt een semigestructureerde vragenlijst gebruikt om onderlinge vergelijking mogelijk te maken. Deze vorm van onderzoek zal meestal face to face plaatshebben. In sommige situaties zijn ook telefonisch interviews mogelijk. Het is een arbeidsintensieve manier van onderzoek doen, maar het levert diepgaande en waardevolle informatie op.

 

Enquêtes

Ter ondersteuning van het onderzoek zal soms gebruik gemaakt worden van enquêtes.

 

De onderzoeker van Antropol heeft een uitgebreide expertise op het gebied van het uitvoeren van diepte-interviews. De onderzoeker heeft ruime ervaring met het interviewen van kinderen, jongeren en volwassenen, met of zonder beperking. Eveneens is er ruime ervaring in het omgaan met mensen uit andere culturen.